INFORMACIÓ TARIFES I ALTRES

Categoria: INFORMACIÓ TARIFES I ALTRES Publicat el Dimarts, 13 Setembre 2016

INFORMACIÓ HORARIS I TARIFES CURS 2017/2018

Es podran portar els fillets en l’horari comprés entra les 8:00h i les 09:00h.

Servei d’escola matinera comprés entre les 7.45h i les 08.00h

L’escolarització general serà de 09:00h a 12:15h

Per poder anar a recollir-los hi haurà dos horaris:

Jornada reduïda de 12:15h a 12:30h

Jornada complerta de 13:15h a 14:15h

Les tasses s’aplicaran segons els horaris escollits.

Mensualitat per nadons (Nascuts el 2017)

Jornada complerta: entrada entre les 08:00h i les 09:00h i recollida entre les 13:15h i les 14:15h. IMPORT 228€ mensuals.

Jornada reduïda: entrada entre les 08:00h i les 09:00h i recollida entre les 12:15h i les 12:30h. IMPORT 205€ mensuals.

Mensualitat per fillets nascuts el 2015 i 2016:

Jornada complerta: entrada entre les 08:00h i les 09:00h i recollida entre les 13:15h i les 14:15h. IMPORT 186€ mensuals.

Jornada reduïda: entrada entre les 08:00h i les 09:00h i recollida entre les 12:15h i les 12:30h. IMPORT 163€ mensuals.

El mes de setembre es cobrarà la meitat de la quota als fillets que facin l’adaptació.

Les mensualitat es cobraran entre els dies 5 i 10 de cada mes. La quota del mes de Juliol es cobrarà per jornada complerta i es repartirà proporcionalment en les deu mensualitat de setembre a juny.

Una vegada enviat el rebut al banc, si aquest és retornat, s’avisarà a la família perquè vengui a fer-ho efectiu a les oficines. En el cas de tenir pendent dos mesos, s’enviarà una carta als pares informant que l’infant perdrà la plaça directament.

En els casos en que els fillets no assisteixen a l’escola durant dos mesos perden la plaça automàticament. Només es guardarà la plaça si la no assistència es degut a causa mèdica.

Excepcions – Complements als horaris i tarifes Escoleta Curs 2017– 2018

Situació 1: Pagament de jornada reduïda – ús de jornada complerta

Hi haurà un marge de dies al mes com a possibles situacions extraordinàries o de força major i a partir d’aquest marge aplicar la tarifa de jornada complerta en la següent mensualitat.

S’estableix que 4 dies en el mes és el punt que una vegada s’hi arriba, ja s’aplica l’altra tarifa.

Aquesta situació no està exempta de excepcions, les quals es tractarien cas per cas i previ coneixement per part de la direcció de l’escoleta.

Per fer un canvi de jornada serà necessari anar a l’Ajuntament ha signat aquest canvi. S’ha de comunicar a l’Ajuntament deu dies abans de final de mes.

Situació 2: Prolongament de la jornada complerta.


L’horari de l’escoleta acaba a les 14:15h, el fet de prolongar aquesta hora fa anar malament al professorat i és un greuge comparatiu per la resta de pares que recullen els infants dins de l’horari.

En els casos en que es vagi a recollir els fillets a partir de les 14:15h es cobrarà un suplement per dia.

Aquest suplement anirà per trams de 15 minuts.

En cas de no tenir notícies dels pares i arribar a les 15:00 es donarà coneixement a la policia local per a la seva localització.

Aquest criteri s’aplica per tots els dies, excepte per les causes de força major demostrables.

Els pares hauran de signar un control de sortida com a confirmació d’hora de sortida fora d’horari.

Aquest suplement es cobrarà en la següent mensualitat.

L’import de cada tram de 15 minuts és de: 5 €

Si la direcció de l’escoleta considera que es quedi més d’una persona, el suplement es multiplica pel nombre de persones, és a dir, el suplement és per persona que es queda fora d’horari.

Descomptes de matrícula i quotes.

S’estableixen les següents bonificacions del preu públic definit a l’article 5:

-          Descompte d’un 10% per a aquelles unitats familiars que tinguin dos o més fills matriculats al centre.

-          Descompte d’un 10% per a aquelles unitats familiars monoparentals d’acord amb el que estableixi el certificat de convivència que emetin els serveis socials del municipi.

-          Descompte de fins a un 50% per a aquelles unitats familiars considerades nombroses d’acord amb la legislació vigent ( Llei 40/2003, de 16 de novembre de protecció de les familíes nombroses).

-          Descompte del 20% per a aquelles unitats familiars que tinguin un fill matriculat amb necessitats educatives especials.

AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS, TEMPORALS I D’EMERGÈNCIA SOCIAL PER A L’ANY 2016

5.3. Ajuts per a activitats educatives:

a) Pagament de l’escola infantil: es pagarà fins a un màxim del 90% del total del cost anual.

b) Pagament de material escolar:

Educació infantil:                      fins a 150 euros per fillet/a

Primària:                                  fins a 210 euros per fillet/a

Secundària:                              fins a 300 euros per fillet/a

Batxillerat i graus de FP:           fins a 320 euros per jove

Les bonificacions seran a instància de la part interessada, i no seran en cap cas acumulables.

Qualsevol canvi en les circumstàncies de les condicions econòmiques o familiars que justifiquin la bonificació després que aquesta s’hagi concedit, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb la finalitat de revisar la quota, mesura que serà aplicable en el mes immediatament següent.

Vist: 293